Algemene voorwaarden

Goederen en diensten

A. DEFINITIES

"ID Business Solutions Ltd" betekent ID Business Solutions Ltd, handelend via haar dochterondernemingen, filialen, partnerschap, joint venture of business units, zoals geïdentificeerd op de voorkant van het Contract. Indien een dochteronderneming, filiaal, partnerschap of joint venture van ID Business Solutions Ltd geïdentificeerd is op de voorkant van het Contract, dan betekent "ID Business Solutions Ltd" die dochteronderneming, filiaal, partnerschap of joint venture. Elke dochteronderneming of filiaal van ID Business Solutions Ltd heeft het recht om dit Contract over te dragen aan elke andere dochteronderneming, filiaal, partnerschap of joint venture of om goederen te kopen van de Leverancier in naam van elke andere dochteronderneming, filiaal, partnerschap of joint venture van ID Business Solutions Ltd.

 1. "Leverancier" betekent de partij die op de voorkant van dit Contract wordt geïdentificeerd met wie ID Business Solutions Ltd een contract aangaat.

 

B. SCOPE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen door ID Business Solutions Ltd.

 

C. AANVAARDING VAN CONTRACT/VOORWAARDEN:

 1. Deze algemene voorwaarden vormen samen met de begeleidende aankooporder en het leveringscontract van ID Business Solutions Ltd, indien van toepassing, de volledige overeenkomst tussen de partijen (het "Contract") en geen enkele wijziging of aanpassing van het Contract zal bindend zijn voor ID Business Solutions Ltd tenzij ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de bevoegde aankoopafdeling. In het geval dat de Leverancier handelt op aanwijzing van ander personeel van ID Business Solutions Ltd dan de bevoegde aankoopvertegenwoordiger, doet hij dit op eigen risico.
 2. Dit Contract is het aanbod van ID Business Solutions Ltd om de goederen en/of diensten beschreven op de aankooporder te kopen. De plaatsing van dit Contract door ID Business Solutions Ltd met de Leverancier is uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding door de Leverancier van alle algemene aankoopvoorwaarden die in dit Contract zijn opgenomen en eraan zijn gehecht.
 3. ID Business Solutions Ltd verwerpt op elk moment alle aanvullende of inconsistente voorwaarden die door Leverancier worden aangeboden, ongeacht of ID Business Solutions Ltd de producten of diensten van Leverancier aanvaardt of ervoor betaalt.
 4. Elk van de volgende handelingen van de Leverancier houdt aanvaarding van dit Contract in:
 • Een kopie van dit document ondertekenen en terugsturen;
 • Beginnen met de uitvoering van alle inspanningen die nodig zijn om deze inkooporder te voltooien;
 • ID Business Solutions Ltd op de hoogte brengen van het begin van elke inspanning om deze aankooporder te voltooien;
 • Verzending van producten ter uitvoering van deze inkooporder; of
 • Aanvaarding van betaling.

 

D. LEVERINGSSCHEMA: Tijd is van essentieel belang bij het leveren van producten en diensten in het kader van dit Contract. De Leverancier zal zijn uiterste best doen om te voldoen aan de leveringsschema's die zijn opgenomen in de inkooporder of het hoofdleveringscontract of die van tijd tot tijd door ID Business Solutions Ltd worden vastgesteld. De Leverancier zal op eigen kosten per expresse of per vliegtuig verzenden of op de meest snelle wijze indien het leveringsschema in gevaar komt om een andere reden dan een fout van ID Business Solutions Ltd. Geen verandering in de geplande leveringsdatum of prestatie zal worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ID Business Solutions Ltd. Geen enkele aanvaarding van goederen of diensten na de geplande leveringsdatum zal afstand doen van de rechten van ID Business Solutions Ltd met betrekking tot dergelijke late levering, noch zal dit worden beschouwd als afstand van toekomstige naleving van de voorwaarden van dit Contract. Vroege leveringen zijn niet aanvaardbaar voor ID Business Solutions Ltd tenzij schriftelijk goedgekeurd voordat de leveringen plaatsvinden. Vroegtijdige leveringen, indien goedgekeurd, hebben geen wijziging van de prijs van de artikelen tot gevolg.

 

E. VERPAKKING: Tenzij anders vermeld, moeten alle goederen worden verpakt in overeenstemming met goede handelspraktijken. Op alle facturen, verpakkingen, verzendingsberichten, instructiehandleidingen en andere schriftelijke documenten die betrekking hebben op dit Contract, moet het toepasselijke inkoopordernummer worden vermeld. In elke doos of elk pakket dat op grond van deze inkooporder wordt verzonden, moeten paklijsten worden bijgevoegd waarop de inhoud wordt vermeld. Facturen worden pas verwerkt voor betaling als alle gefactureerde artikelen zijn ontvangen. Leverancier is verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten voor behandeling, verpakking, wikkelen, zakken, containers en aanverwante zaken, tenzij schriftelijk goedgekeurd door ID Business Solutions Ltd.

 

F. VERZENDING: Tenzij anders bepaald op de voorkant van deze aankooporder, moet de levering worden gedaan aan de ontvangstafdeling van ID Business Solutions Ltd op de locatie die is vermeld in de aankooporder. De Leverancier dient volledige en nauwkeurige documenten te verstrekken zoals vereist door ID Business Solutions Ltd voor tijdige inklaring en naleving van de invoerregels van het ontvangende land. Alle goederen moeten vrachtvrij worden verzonden, FCA bestemming, tenzij anders vermeld. ID Business Solutions Ltd behoudt zich het recht voor om de door de Leverancier gebruikte vervoerders goed te keuren. Waar ID Business Solutions Ltd dit schriftelijk heeft goedgekeurd, kunnen goederen FCA verzendpunt worden verzonden, maar Leverancier zal alle verzendkosten vooraf betalen, de goederen door de goedkoopste gewone vervoerder of de gespecificeerde vervoerder laten verzenden en deze kosten als een aparte post op de factuur van Leverancier vermelden. Elke factuur voor verzendkosten moet vergezeld gaan van het origineel of een kopie van de factuur waarop vermeld staat dat deze kosten betaald zijn. ID Business Solutions Ltd behoudt zich het recht voor om zendingen onder rembours te weigeren. Kosten gemaakt door ID Business Solutions Ltd die het gevolg zijn van het niet naleven van deze verzendinstructies door de Leverancier zullen aan de Leverancier worden gefactureerd. Elke levering in het kader van deze order dient vergezeld te gaan van een pakbon die samen met de zending moet worden afgegeven en waarop duidelijk het ordernummer en de geleverde artikelen per orderregelitem staan vermeld. Totdat de Leverancier de corrigerende actie uitvoert die door ID Business Solutions Ltd wordt vereist, zullen de betreffende artikelen in de quarantaineruimte van ID Business Solutions Ltd worden gehouden en zal de betaling worden uitgesteld. Als de Leverancier niet onmiddellijk corrigerende maatregelen neemt, heeft ID Business Solutions Ltd het recht om de artikelen op kosten van de Leverancier naar de Leverancier terug te sturen.

 

G. RISICO VAN VERLIES EN VERZEKERING: Tenzij anders vermeld in het Contract, draagt ID Business Solutions Ltd het risico van verlies, verwonding of vernietiging van bestelde goederen nadat de Leverancier heeft geleverd op het FCA-bestemmingspunt en ID Business Solutions Ltd de goederen heeft aanvaard. Leverancier is verantwoordelijk voor het verzekeren van de goederen totdat deze zijn geaccepteerd door ID Business Solutions Ltd.

 

H. INSPECTIE EN KWALITEITSCONTROLE: Alle leveringen van artikelen die in het kader van deze bestelling worden geleverd, kunnen door ID Business Solutions Ltd. worden geïnspecteerd en getest. Indien bij inspectie blijkt dat een van de artikelen materiaal- of fabricagefouten vertoont of anderszins niet in overeenstemming is met de vereisten van dit Contract, kan ID Business Solutions Ltd naar eigen keuze, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die het heeft: (A) onmiddellijke correctie of vervanging eisen van niet-conforme artikelen op kosten van de Leverancier; (B) dergelijke artikelen op kosten van de Leverancier opnieuw bewerken of laten bewerken om deze artikelen in overeenstemming te brengen met de vereisten van de bestelling; (C) van de Leverancier verlangen dat hij aan ID Business Solutions Ltd levert zoals hij is, met een onderling overeengekomen prijsvermindering; (D) dergelijke artikelen afwijzen en eisen dat deze onmiddellijk worden verwijderd van het terrein van ID Business Solutions Ltd met volledige creditering van de factuurprijs plus eventuele extra kosten, direct of indirect, die ID Business Solutions Ltd heeft opgelopen; of (E) de bestelling geheel of gedeeltelijk beëindigen volgens de bepalingen van Deel O van dit Contract. Goederen worden pas als aanvaard beschouwd nadat ze met succes zijn geïnspecteerd bij ID Business Solutions Ltd.

 

I. VERANDERINGEN:

 1. ID Business Solutions Ltd kan te allen tijde door schriftelijke kennisgeving wijzigingen aanbrengen binnen de algemene reikwijdte van dit Contract in een of meer van de volgende punten:
  • Schema en/of tijd van optreden;
  • Plaats van uitvoering van de diensten;
  • ID Business Solutions Ltd dochteronderneming, filiaal, partnerschap of joint venture om de goederen of diensten te ontvangen of de plaats van inspectie, levering of aanvaarding; en (d) Wijze van verzending of verpakking.
 2. Indien een dergelijke wijziging een verhoging of verlaging van de kosten of de vereiste tijd voor de uitvoering van een deel van dit Contract veroorzaakt, zal ID Business Solutions Ltd een billijke aanpassing van de Contractprijs en/of het leveringsschema maken en dit Contract dienovereenkomstig wijzigen. Wijzigingen in het leveringsschema zijn alleen onderworpen aan een prijsaanpassing.
 3. De Leverancier dient zijn recht op een billijke aanpassing krachtens dit artikel te doen gelden binnen tien (10) dagen na de datum van ontvangst van de schriftelijke wijzigingsopdracht.

 

J. BETALING: Betalingstermijn van 60 dagen aan het einde van de maand na ontvangst van aanvaardbare goederen of diensten.

 

K. PRIJZEN: Leverancier zal geen artikelen van deze bestelling factureren tegen prijzen die hoger zijn dan de corresponderende artikelprijzen die op de voorkant van de bestelling zijn vermeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ID Business Solutions Ltd. De prijzen die op de voorzijde van de bestelling worden vermeld, omvatten alle verpakking en kratten voor verzending op het niveau dat op de bestelling is vermeld (of indien niet vermeld, volgens de beste commerciële standaard) en zijn vast en vast voor de duur van deze bestelling. Voor niet-Canadese Leveranciers zijn de prijzen op de voorzijde van de bestelling inclusief alle toepasselijke federale, staats- of lokale belastingen die afzonderlijk worden vermeld en in rekening gebracht, indien van toepassing. Canadese Leveranciers brengen de toepasselijke omzetbelasting in rekening in alle gevallen waarin ID Business Solutions Ltd geen vrijstellingsnummers voor de omzetbelasting op het bestelformulier heeft vermeld. Facturen worden per afzonderlijke post verzonden ter attentie van de Accounts Payable-afdeling van ID Business Solutions Ltd of kunnen elektronisch of in een ander formaat worden afgeleverd indien dit van tevoren door ID Business Solutions Ltd is overeengekomen.

 

L. SETOFF: Alle bedragen die de Leverancier aan ID Business Solutions Ltd verschuldigd is, kunnen worden verrekend met bedragen die anderszins aan de Leverancier verschuldigd zijn uit hoofde van dit Contract of enige andere inkooporder.

 

M. GARANTIES: Leverancier garandeert aan ID Business Solutions Ltd, zijn opvolgers, klanten en elke derde partij die uiteindelijk gebruik maakt van goederen of diensten die krachtens dit Contract zijn geleverd:

 1. Dat alle goederen en diensten die in het kader van deze order worden geleverd, verhandelbaar zijn, geschikt zijn voor de beoogde doeleinden en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en voldoen aan alle toepasselijke specificaties, tekeningen, monsters en beschrijvingen. Indien de Leverancier verantwoordelijk is voor het ontwerp van artikelen, garandeert de Leverancier dat alle artikelen die in het kader van deze order worden geleverd, geschikt zijn voor gebruik door ID Business Solutions Ltd. De schriftelijke goedkeuring door ID Business Solutions Ltd van door Leverancier geleverde ontwerpen ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen onder deze garantie.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de bestelde goederen of diensten bestemd voor gebruik bij de fabricage, constructie, wijziging, onderhoud, reparatie en/of het onderhoud van de goederen, diensten, producten of faciliteiten van ID Business Solutions Ltd.
 3. De Leverancier garandeert en verklaart dat alle goederen bij levering krachtens deze Overeenkomst vrij zullen zijn van alle pandrechten, aanspraken of bezwaringen van welke aard dan ook.
 4. Met betrekking tot diensten die op grond van dit Contract worden verleend, garandeert de Leverancier dat deze diensten zullen worden uitgevoerd met de mate van hoge professionele vaardigheid en gedegen praktijken en oordeel die normaal gesproken door erkende bedrijven wordt uitgeoefend met betrekking tot diensten van soortgelijke aard.
 5. De voorgaande uitdrukkelijke garanties vormen een aanvulling op alle gebruikelijke garanties van de Leverancier met betrekking tot zijn product en alle impliciete garanties en zullen worden opgevat als voorwaarden en garanties.
 6. De GARANTIE VAN DE LEVERANCIER DIENT UIT TE STELLEN VOOR EEN PERIODE VAN 12 MAANDEN NA DE LEVERING EN AANVAARDING VAN HET ARTIKEL DOOR ID Business Solutions Ltd EN TOEPASSING OP HET BEOOGDE GEBRUIK. Indien ID Business Solutions Ltd dat artikel opneemt in een product van ID Business Solutions Ltd dat aan zijn klant wordt geleverd, geldt de verplichting van de Leverancier krachtens deze clausule ten gunste van de klant van ID Business Solutions Ltd en strekt zich uit tot één jaar na toepassing van het artikel op het bedoelde gebruik.
 7. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade aan zowel ID Business Solutions Ltd als haar klanten als gevolg van een defect of inbreuk op de garantie in een item dat onder dit contract valt.
 8. De vertegenwoordigde garanties en convenanten van de partijen blijven van kracht na de levering van de goederen of de voltooiing van het werk of de verleende diensten en zijn daarna volledig afdwingbaar. De garantie van de Leverancier hieronder is een deel van de vergoeding voor deze bestelling, elke betaling door ID Business Solutions Ltd hieronder is afhankelijk van het van kracht blijven van deze garantie; en geen wijziging of andere verandering van deze garantie zal geldig zijn tenzij aangetoond door de schriftelijke toestemming van ID Business Solutions Ltd.

 

N. ID Business Solutions Ltd INTELLECTUEEL EIGENDOM EQUIPMENT TEKENINGEN OF SPECIFICATIES

 1. De eigendom van alle gereedschappen of apparatuur die door ID Business Solutions Ltd aan Leverancier worden geleverd of waarvoor door ID Business Solutions Ltd wordt betaald, blijft bij ID Business Solutions Ltd.
 2. De Leverancier is verantwoordelijk voor de bescherming, kalibratie, het onderhoud en de zorg (anders dan normale slijtage) van alle gereedschappen en apparatuur die eigendom zijn van ID Business Solutions Ltd en die aan de Leverancier worden verstrekt.
 3. ID Business Solutions Ltd heeft het recht om de gebouwen en terreinen van de Leverancier op elk moment tijdens de normale kantooruren te betreden om de werktuigen of apparatuur die eigendom zijn van ID Business Solutions Ltd te inspecteren zonder dat de Leverancier hiervan op de hoogte wordt gesteld. Gereedschappen die eigendom zijn van ID Business Solutions Ltd moeten op verzoek onmiddellijk in een aanvaardbare staat aan ID Business Solutions Ltd worden teruggegeven. ID Business Solutions Ltd heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het terrein van de Leverancier te betreden om het gereedschap dat eigendom is van ID Business Solutions Ltd terug te halen.
 4. ID Business Solutions Ltd heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de lokalen van de leverancier te betreden om onderdelen, items of inventaris terug te vorderen waarvoor ID Business Solutions Ltd reeds heeft betaald.
 5. Alle tekeningen en specificaties die door ID Business Solutions Ltd aan Leverancier worden verstrekt en alle intellectuele eigendommen die daarmee verband houden, met inbegrip van productontwerpen, fabricageprocessen en handelsgeheimen, blijven eigendom van ID Business Solutions Ltd. Alle tekeningen of specificaties die door Leverancier namens ID Business Solutions Ltd worden voorbereid, zijn eigendom van ID Business Solutions Ltd en Leverancier verbindt zich ertoe alle noodzakelijke acties te ondernemen om het eigendom van dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan ID Business Solutions Ltd over te dragen. Leverancier zal alle tekeningen en specificaties die eigendom zijn van ID Business Solutions Ltd geheim en vertrouwelijk houden.

 

O. DEFAULT: ID Business Solutions Ltd kan door middel van een schriftelijke ingebrekestelling aan de Leverancier deze bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren in elk van de volgende omstandigheden:

 1. Indien de Leverancier de goederen niet levert of de diensten niet uitvoert binnen de hierin vermelde termijn of enige verlenging daarvan;
 2. Indien, naar het redelijke oordeel van ID Business Solutions Ltd, de Leverancier nalaat een van de andere bepalingen van deze order uit te voeren of nalaat vooruitgang te boeken waardoor de uitvoering van deze order in gevaar komt in overeenstemming met de voorwaarden ervan en deze nalatigheid niet herstelt binnen een periode van tien dagen, of een langere tijd zoals schriftelijk kan worden toegestaan, na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van ID Business Solutions Ltd waarin deze nalatigheid wordt gespecificeerd;
 3. Indien de Leverancier in strijd handelt met een van de bepalingen of voorwaarden van dit contract;
 4. Indien de Leverancier insolvent wordt of een cessie doet ten gunste van schuldeisers, of indien er door of tegen de Leverancier een procedure wordt ingesteld krachtens een faillissements-, reorganisatie-, akkoord-, schuldsanerings- of insolventiewetgeving van enig rechtsgebied of voor de aanstelling van een curator of bewindvoerder met betrekking tot eigendommen van de Leverancier en een dergelijke procedure niet wordt afgewezen of beëindigd binnen 60 dagen of een verlengde termijn die onderling is overeengekomen; of
 5. Als Leverancier niet-conforme artikelen levert.

 

P. VERSCHOONBARE VERTRAGINGEN: De Leverancier is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze bestelling die buiten zijn controle en zonder schuld of nalatigheid vallen, op voorwaarde dat de Leverancier ID Business Solutions Ltd onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke oorzaak die de uitvoering door de Leverancier zal of kan vertragen. Niettegenstaande het voorgaande heeft ID Business Solutions Ltd het recht om dit Contract te annuleren indien het niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beloofde leveringsdatum. De Leverancier stemt ermee in een dergelijke annulering te aanvaarden zonder kosten voor ID Business Solutions Ltd.

 

Q. ONAFHANKELIJKE AANNEMER: De relatie van de Leverancier met ID Business Solutions Ltd is die van een onafhankelijke contractant en dit Contract creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture relatie tussen de Leverancier en ID Business Solutions Ltd. Personeel of werknemers die door Leverancier krachtens dit Contract worden geleverd, zullen worden beschouwd als werknemers van Leverancier en zullen voor geen enkel doel worden beschouwd als werknemers of agenten van ID Business Solutions Ltd. Leverancier aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de handelingen en supervisie van dergelijk personeel tijdens het uitvoeren van diensten onder dit Contract. ID Business Solutions Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het personeel van de Leverancier.

 

R. GEEN ONDERAANNEMING: De Leverancier zal geen enkel deel van het werk onder deze aankooporder uitbesteden aan een andere partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ID Business Solutions Ltd.

 

S. WERKEN OP EEN ID BUSINESS SOLUTIONS LTD LOCATIE: Indien de Leverancier toegang moet krijgen tot een locatie van ID Business Solutions Ltd om diensten of producten te leveren, erkent de Leverancier dat er aanvullende voorwaarden kunnen zijn waarmee moet worden ingestemd voordat een specifieke locatie wordt betreden.

 

T. VRIJWARING: De Leverancier zal ID Business Solutions Ltd verdedigen tegen en vrijwaren van alle claims en aansprakelijkheden die resulteren in lichamelijk letsel of materiële schade die zijn veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Leverancier of iemand die namens de Leverancier optreedt, met inbegrip van agenten, werknemers of onderaannemers, of die voortvloeien uit de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van inbreuk op octrooien, handelsmerken of auteursrechten door goederen of diensten die krachtens dit Contract worden geleverd. Leverancier zal de licenties verkrijgen die nodig zijn om een dergelijke inbreuk op te heffen, mits Leverancier redelijkerwijs op de hoogte is gesteld van dergelijke claims en aansprakelijkheden. De verplichting van de Leverancier is niet van toepassing op goederen die door de Leverancier worden vervaardigd in overeenstemming met gedetailleerde ontwerpen die door ID Business Solutions Ltd zijn ontwikkeld en aan de Leverancier zijn geleverd in het kader van een order waarvoor geen onderzoeks-, ontwikkelings- of ontwerpwerkzaamheden door de Leverancier zijn vereist. De verplichtingen van de Leverancier zijn ook niet van toepassing op enige inbreuk die voortvloeit uit het gebruik of de verkoop van producten in combinatie met artikelen die niet door de Leverancier zijn geleverd, indien een dergelijke inbreuk niet zou zijn ontstaan uit het gebruik of de verkoop van dergelijke producten uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn ontworpen of verkocht aan ID Business Solutions Ltd.

 

U. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Niettegenstaande enige andere bepaling van deze overeenkomst is geen van beide partijen aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade.

 

V. TOEWIJZING: Leverancier mag dit contract, of het recht op betaling dat hieronder valt, niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van ID Business Solutions Ltd.

 

W. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY: Alle gegevens en informatie die zich nog niet in het publieke domein bevinden, die tijdens de duur van dit Contract worden ontwikkeld of bekendgemaakt en die eigendom zijn van ID Business Solutions Ltd, zullen door de Leverancier geheim en vertrouwelijk worden gehouden. Waar de Leverancier in het bezit kan komen van "persoonlijke informatie" zal ID Business Solutions Ltd van de Leverancier verlangen dat deze zijn Derdenovereenkomst ondertekent die het gebruik van "persoonlijke informatie" door de Leverancier regelt. Leverancier zal geen publieke aankondiging doen over zijn relatie met ID Business Solutions Ltd of het bestaan van deze inkooporder of dit leveringscontract zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ID Business Solutions Ltd.

 

X. TAAL: De partijen erkennen en bevestigen dat zij hebben verzocht dat de factuur en alle kennisgevingen en andere mededelingen die hierbij worden beoogd, in de Engelse taal worden opgesteld. Les parties aux preséntes reconnaissent et conferment qu'elles ont exigé que la "Invoice" ainsi que tous les avis et communications qui s'y rattachent soient rédigés dans la langue anglaise.

 

Y. NALEVING VAN WETTEN, CONFLICTMINERALEN EN LEVERANCIERSCODE VAN GEDRAG: Dit Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Land, de Provincie of de Staat van waaruit dit Contract wordt uitgegeven, met uitsluiting van de regels voor rechtskeuze. Leverancier verklaart en garandeert dat de Producten, alle diensten die op grond van deze Overeenkomst worden geleverd en de uitvoering van deze Overeenkomst voldoen aan alle toepasselijke normen, bepalingen en voorschriften van alle relevante federale, staats- en lokale wetten, regels, voorschriften, verordeningen en uitvoeringsbevelen (gezamenlijk "Wetten"). Deze Wetten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Eerlijk Labor Standards Act van 1936, de Occupational Safety & Health Act van 1970, de Toxic Substances Control Act, de California Transparency in Supply Chains Act van 2010 (S.B. 657) en de wetten met betrekking tot gelijke werkgelegenheidskansen en het gebruik van kleine, achtergestelde en vrouwelijke bedrijven, allemaal zoals gewijzigd. De Leverancier zal te allen tijde op een wettige manier handelen en zal de opbrengsten van deze Overeenkomst niet gebruiken om overheidsfunctionarissen om te kopen of als smeergeld aan een werknemer van ID Business Solutions Ltd of haar filialen of dochterondernemingen. Leverancier stemt ermee in ID Business Solutions Ltd een schriftelijke verklaring te verstrekken van zijn naleving van een of meer van de voorgaande bepalingen na ontvangst van een verzoek van ID Business Solutions Ltd. Bovendien stemt de Leverancier ermee in dat hij zich in alle opzichten zal houden aan de Gedragscode voor Leveranciers die te vinden is op www.danaher.com/suppliers. De Leverancier zal alle licenties/vergunningen verkrijgen en alle vergoedingen en andere kosten betalen die vereist zijn door plaatselijke, provinciale en/of federale of centrale overheidsinstanties met de juiste jurisdictie. In het bijzonder stemt de Leverancier ermee in om ervoor te zorgen dat alle producten en/of diensten die in het kader van deze inkooporder worden geleverd, voldoen aan alle voorschriften van de Federal Drug Administration (VS) of Health Canada en de wetten inzake mensenhandel en slavernij van het land of de landen waarin de Leverancier zaken doet. Leverancier erkent dat ID Business Solutions Ltd verplicht is om te voldoen aan Sectie 1502 van de Amerikaanse Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("de Dodd-Frank Act") en onder andere verplicht is om bekendmakingen en rapporten in te dienen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission met betrekking tot het gebruik van tin, tantalum, wolfraam en goud ("Conflictmineralen"). Op redelijk verzoek van ID Business Solutions Ltd dient Leverancier verklaringen in de vorm van het EICC-GESI Conflict Minerals Reporting Template, zoals van tijd tot tijd vastgesteld door EICC-GESI, of in een andere vorm waar ID Business Solutions Ltd redelijkerwijs om verzoekt, op te stellen en aan ID Business Solutions Ltd te overhandigen. Tenzij de verklaringen die door de Leverancier ingevolge de vorige zin worden verstrekt, naar redelijke tevredenheid van ID Business Solutions Ltd documenteren dat de Leverancier "Conflictvrij" is (zoals gedefinieerd in de Dodd-Frank Act) met betrekking tot alle aan ID Business Solutions Ltd geleverde artikelen, stemt de Leverancier ermee in dat hij de bron zal nemen van, en de bewakingsketen zal volgen van, alle Conflictmineralen in alle artikelen die door Leverancier aan ID Business Solutions Ltd worden geleverd in overeenstemming met de Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas van de OESO (of een andere internationaal erkende due diligence-norm zoals ID Business Solutions Ltd en Leverancier gezamenlijk kunnen overeenkomen).

 

Z. HONORARIA VAN ADVOCATEN EN NOTARISSEN: In elke rechtszaak die wordt aangespannen om een bepaling, voorwaarde of convenant in dit Contract af te dwingen of om schadevergoeding te vorderen die voortvloeit uit een schending van dit Contract, zal de verliezende partij aan de winnende partij redelijke honoraria van een advocaat of procureur betalen en alle andere kosten en uitgaven die de winnende partij kan oplopen in een dergelijke rechtszaak of rechtsvordering en in alle herzieningen daarvan en beroepen daarvan.

 

AA. VOORSPELLING: Alle tegenstrijdigheden in dit Contract zullen worden opgelost in overeenstemming met de volgende afnemende volgorde van voorrang: (1) de voorwaarden van een eventueel hoofdleveringscontract, (2) deze algemene voorwaarden, (3) de voorkant van de inkooporder en (4) een eventuele werkomschrijving.

 

BB. OVERLEVEN: Indien dit Contract afloopt of wordt voltooid of beëindigd, zal de Leverancier niet worden ontheven van de in dit Contract opgenomen verplichtingen voor de volgende bepalingen:

 • GARANTIE
 • ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT
 • VERTROUWELIJKHEID
 • ID Business Solutions Ltd INTELLECTUEEL EIGENDOM
 • LAW

 

CC. EXPORTCONTROLES: De Leverancier erkent dat de goederen en alle daarmee verband houdende technische gegevens onderworpen zijn of kunnen zijn aan de exportwetten, -voorschriften en dergelijke van de Verenigde Staten of andere landen, en stemt ermee in dat hij de goederen of enige technische gegevens niet zal overdragen, exporteren of herexporteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige documentatie of informatie waarin dergelijke gegevens zijn opgenomen, die daarvan is afgeleid of die deze anderszins onthult, zonder te voldoen aan alle toepasselijke exportwetten, -voorschriften en dergelijke van de Verenigde Staten of andere landen.