Vilkår og betingelser

Varer og tjenesteydelser

A. DEFINITIONER

"ID Business Solutions Ltd" betyder ID Business Solutions Ltd, der handler gennem sine datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnerskaber, joint ventures eller forretningsenheder, som identificeret på forsiden af kontrakten. Hvis et datterselskab, tilknyttet selskab, partnerskab eller joint venture af ID Business Solutions Ltd er identificeret på forsiden af kontrakten, betyder "ID Business Solutions Ltd" det pågældende datterselskab, tilknyttede selskab, partnerskab eller joint venture. Hvert af ID Business Solutions Ltd's datterselskaber eller tilknyttede selskaber har ret til at overdrage denne kontrakt til ethvert andet datterselskab, tilknyttet selskab, partnerskab eller joint venture eller til at købe varer fra leverandøren på vegne af ethvert andet af ID Business Solutions Ltd's datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnerskaber eller joint ventures.

 1. "Leverandør" betyder den part, der er identificeret på forsiden af denne kontrakt, og som ID Business Solutions Ltd indgår kontrakt med.

 

B. OMFANG

Disse vilkår og betingelser gælder for alle køb foretaget af ID Business Solutions Ltd.

 

C. ACCEPT AF KONTRAKT/VILKÅR OG BETINGELSER:

 1. Disse vilkår og betingelser udgør sammen med den ledsagende ID Business Solutions Ltd-indkøbsordre og leveringskontrakt, hvis nogen, hele aftalen mellem parterne ("kontrakten"), og ingen ændring eller modifikation af kontrakten er bindende for ID Business Solutions Ltd, medmindre den er underskrevet af en autoriseret repræsentant for den relevante indkøbsafdeling. I tilfælde af at leverandøren handler efter anvisninger fra ID Business Solutions Ltd-personale, der ikke er den autoriserede indkøbsrepræsentant, sker det på egen risiko.
 2. Denne kontrakt er ID Business Solutions Ltd's tilbud om at købe de varer og/eller tjenester, der er beskrevet i indkøbsordren. ID Business Solutions Ltd's placering af denne kontrakt med leverandøren er udtrykkeligt betinget af leverandørens accept af alle de vilkår og betingelser for køb, der er indeholdt i og vedhæftet denne kontrakt.
 3. ID Business Solutions Ltd afviser alle yderligere eller uoverensstemmende vilkår eller betingelser, der tilbydes af leverandøren til enhver tid, uanset ID Business Solutions Ltd's accept af eller betaling for leverandørens produkter eller tjenester.
 4. Enhver af de følgende handlinger fra leverandørens side vil udgøre en accept af denne kontrakt:
 • Underskrive og returnere en kopi af dette dokument;
 • Påbegynde udførelsen af enhver indsats, der kræves for at fuldføre denne indkøbsordre;
 • Informere ID Business Solutions Ltd om påbegyndelse af enhver indsats for at gennemføre denne indkøbsordre;
 • Forsendelse af produkter i henhold til denne indkøbsordre; eller
 • Accept af betaling.

 

D. LEVERINGSPLAN: Tiden er afgørende for levering af produkter og tjenester i henhold til denne kontrakt. Leverandøren skal gøre sit bedste for at overholde de leveringsplaner, der er angivet i indkøbsordren eller hovedforsyningskontrakten eller som fastsat af ID Business Solutions Ltd fra tid til anden. Leverandøren skal for egen regning sende med ekspres- eller flyforsendelse eller på den mest hensigtsmæssige måde, hvis leveringsplanen er i fare af en anden grund end fejl begået af ID Business Solutions Ltd. Ingen ændring af den planlagte leveringsdato eller ydeevne er tilladt uden ID Business Solutions Ltd's forudgående skriftlige samtykke. Ingen accept af varer eller tjenester efter den planlagte leveringsdato vil give afkald på ID Business Solutions Ltd's rettigheder med hensyn til en sådan sen levering, og det skal heller ikke betragtes som et afkald på fremtidig overholdelse af vilkårene i denne kontrakt. Tidlige leverancer er ikke acceptable for ID Business Solutions Ltd, medmindre de er godkendt skriftligt, før leverancerne foretages. Tidlige leverancer, hvis de godkendes, skal være uden ændring i prisen på varerne.

 

E. INDPAKNING: Medmindre andet er angivet, skal alle varer emballeres i overensstemmelse med god handelspraksis. Alle fakturaer, pakker, forsendelsesmeddelelser, instruktionsmanualer og andre skriftlige dokumenter, der påvirker denne kontrakt, skal indeholde det gældende indkøbsordrenummer. Pakkelister skal vedlægges hver kasse eller pakke, der sendes i henhold til denne indkøbsordre, med angivelse af indholdet. Fakturaer vil ikke blive behandlet til betaling, før alle fakturerede varer er modtaget. Leverandøren er ansvarlig for betaling af alle gebyrer for håndtering, emballering, indpakning, poser, containere og relaterede forhold, medmindre de er godkendt skriftligt af ID Business Solutions Ltd.

 

F. FORSENDELSE: Medmindre andet er angivet på forsiden af denne indkøbsordre, skal levering ske til ID Business Solutions Ltd's modtagelsesafdeling på det sted, der er angivet i indkøbsordren. Leverandøren skal levere fuldstændige og nøjagtige dokumenter som krævet af ID Business Solutions Ltd for rettidig importklarering og overholdelse af importbestemmelser i modtagerlandet. Alle varer skal sendes forudbetalt fragt, FCA-destination, medmindre andet er angivet. ID Business Solutions Ltd forbeholder sig ret til at godkende de transportører, der anvendes af leverandøren. Hvor ID Business Solutions Ltd har godkendt det skriftligt, kan varer sendes FCA forsendelsespunkt, men leverandøren skal forudbetale alle forsendelsesomkostninger, rute varerne med den billigste almindelige transportør eller den angivne transportør og angive disse omkostninger som en separat post på leverandørens faktura. Hver faktura for forsendelsesomkostninger skal ledsages af originalen eller en kopi af regningen, der angiver, at sådanne omkostninger er blevet betalt. ID Business Solutions Ltd forbeholder sig ret til at afvise forsendelser pr. efterkrav. Omkostninger, som ID Business Solutions Ltd pådrager sig som følge af leverandørens manglende overholdelse af disse forsendelsesinstruktioner, vil blive faktureret til leverandøren. Hver levering i henhold til denne ordre skal ledsages af en pakkeseddel, der skal afleveres sammen med forsendelsen, og som tydeligt identificerer ordrenummeret og de leverede varer identificeret ved ordrelinje. Indtil leverandøren udfører korrigerende handlinger som krævet af ID Business Solutions Ltd, vil de pågældende varer blive holdt i ID Business Solutions Ltd's karantæneområde med forsinket betaling. Hvis leverandøren undlader at foretage hurtige korrigerende handlinger, har ID Business Solutions Ltd ret til at returnere varerne til leverandøren for leverandørens regning.

 

G. RISIKO FOR TAB OG FORSIKRING: Medmindre andet er angivet i kontrakten, bærer ID Business Solutions Ltd risikoen for tab, skade eller ødelæggelse af bestilte varer, efter at leverandøren har leveret til FCA's bestemmelsessted, og ID Business Solutions Ltd har accepteret varerne. Leverandøren er ansvarlig for at forsikre varerne, indtil de er accepteret af ID Business Solutions Ltd.

 

H. INSPEKTION OG KVALITETSKONTROL: Alle leverancer af varer, der leveres i henhold til denne ordre, kan være genstand for inspektion og test af ID Business Solutions Ltd. Hvis nogen af varerne ved inspektion viser sig at være defekte i materiale eller udførelse eller på anden måde ikke er i overensstemmelse med kravene i denne kontrakt, kan ID Business Solutions Ltd efter eget valg, ud over eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, som det måtte have: (A) kræve øjeblikkelig korrektion eller udskiftning af ikke-overensstemmende varer for leverandørens regning; (B) omarbejde eller få omarbejdet sådanne varer for leverandørens regning med henblik på at få sådanne varer bragt i overensstemmelse med kravene i ordren; (C) kræve, at leverandøren leverer til ID Business Solutions Ltd, som den er, med en reduktion i prisen, som kan aftales gensidigt; (D) afvise sådanne varer og kræve øjeblikkelig fjernelse af dem fra ID Business Solutions Ltd's lokaler med fuld kredit for fakturaprisen plus eventuelle yderligere omkostninger, hvad enten de er direkte eller indirekte, som ID Business Solutions Ltd har pådraget sig; eller (E) opsige ordren helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i afsnit O i denne kontrakt. Varer anses ikke for at være accepteret, før de har bestået en vellykket inspektion hos ID Business Solutions Ltd.

 

I. ÆNDRINGER:

 1. ID Business Solutions Ltd kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse foretage ændringer inden for det generelle omfang af denne kontrakt i en eller flere af følgende:
  • Tidsplan og/eller tidspunkt for optræden;
  • Sted for udførelse af tjenesterne;
  • ID Business Solutions Ltd's datterselskab, tilknyttede selskab, partnerskab eller joint venture til at modtage varerne eller tjenesterne eller stedet for inspektion, levering eller accept; og (d) forsendelses- eller emballeringsmetode.
 2. Hvis en sådan ændring medfører en stigning eller et fald i omkostningerne til eller den tid, der kræves til udførelse af en del af denne kontrakt, skal ID Business Solutions Ltd foretage en rimelig justering af kontraktprisen og/eller leveringsplanen og ændre denne kontrakt i overensstemmelse hermed. Ændringer i leveringsplanen skal kun være genstand for en prisjustering.
 3. Leverandøren skal gøre sin ret til en rimelig justering i henhold til dette afsnit gældende inden for ti (10) dage fra datoen for modtagelse af den skriftlige ændringsordre.

 

J. BETALING: Betalingsbetingelser på 60 dage ultimo måneden ved modtagelse af acceptable varer eller tjenester.

 

K. PRISER: Leverandøren må ikke fakturere nogen varer i denne indkøbsordre til priser, der er højere end de tilsvarende varepriser, der er angivet på forsiden af ordren, uden forudgående skriftlig aftale med ID Business Solutions Ltd. Priserne på forsiden af ordren omfatter al emballage og pakning til forsendelse til det niveau, der er angivet på ordren (eller, hvis det ikke er angivet, til den bedste kommercielle standard) og skal være faste og faste i løbet af denne ordre. For ikke-canadiske leverandører skal priserne på ordrens forside omfatte alle gældende føderale, statslige eller lokale skatter, som skal adskilles og opkræves separat, hvis det er relevant. Canadiske leverandører skal opkræve gældende omsætningsafgifter i alle tilfælde, hvor ID Business Solutions Ltd ikke har angivet numre for fritagelse for omsætningsafgift på forsiden af ordren. Fakturaer skal sendes med separat omslag til ID Business Solutions Ltd's Accounts Payable-afdeling eller kan leveres elektronisk eller i et andet format, hvis det på forhånd er aftalt med ID Business Solutions Ltd.

 

L. SETOFF: Ethvert beløb, som leverandøren skylder ID Business Solutions Ltd, kan modregnes i beløb, der ellers skyldes til leverandøren i henhold til denne kontrakt eller enhver anden indkøbsordre.

 

M. GARANTIER: Leverandøren garanterer over for ID Business Solutions Ltd, dets efterfølgere, kunder og enhver tredjepart, der i sidste ende bruger varer eller tjenester, der leveres i henhold til denne kontrakt:

 1. At alle varer og tjenester, der leveres i henhold til denne ordre, vil være salgbare, egnede til de tilsigtede formål og fri for fejl i materiale og udførelse og vil være i overensstemmelse med alle gældende specifikationer, tegninger, prøver og beskrivelser. Hvis leverandøren er ansvarlig for design af varer, garanterer leverandøren, at alle varer, der leveres i henhold til denne ordre, vil være egnede til brug af ID Business Solutions Ltd. ID Business Solutions Ltd's skriftlige godkendelse af design leveret af leverandøren fritager ikke leverandøren for sine forpligtelser i henhold til denne garanti.
 2. Medmindre andet er angivet, skal de bestilte varer eller tjenester anvendes til fremstilling, konstruktion, ændring, vedligeholdelse, reparation og/eller servicering af ID Business Solutions Ltd's varer, tjenester, produkter eller faciliteter.
 3. Leverandøren garanterer og erklærer, at alle varer, når de leveres i henhold til denne aftale, vil være fri for alle panterettigheder, krav eller behæftelser af enhver art.
 4. Med hensyn til alle ydelser, der leveres i henhold til denne kontrakt, garanterer leverandøren, at disse ydelser vil blive udført med den grad af høj faglig dygtighed og sund praksis og dømmekraft, som normalt udøves af anerkendte virksomheder med hensyn til ydelser af lignende art.
 5. Ovenstående udtrykkelige garantier skal være i tillæg til enhver garanti, som leverandøren sædvanligvis giver for sit produkt, og enhver underforstået garanti, og skal opfattes som betingelser såvel som garantier.
 6. LEVERANDØRENS GARANTI SKAL FORLÆNGES I EN PERIODE PÅ 12 MÅNEDER, EFTER AT VAREN ER LEVERET OG ACCEPTERET AF ID Business Solutions Ltd OG ANVENDT TIL DEN TILSIGTEDE BRUG. Hvor ID Business Solutions Ltd inkorporerer denne vare i et produkt fra ID Business Solutions Ltd, der skal leveres til sin kunde, skal leverandørens forpligtelse i henhold til denne klausul være til fordel for ID Business Solutions Ltd's kunde og strække sig til et år efter anvendelse af varen til dens tilsigtede brug.
 7. Leverandøren er ansvarlig for alle skader for både ID Business Solutions Ltd og dets kunder, der opstår som følge af en defekt eller brud på garantien i en vare, der er omfattet af denne kontrakt.
 8. Parternes garantier og forpligtelser i henhold til denne aftale skal overleve leveringen af varerne eller færdiggørelsen af det udførte arbejde eller de udførte tjenester og skal kunne håndhæves fuldt ud derefter. Leverandørens garanti herunder er en del af vederlaget for denne ordre, enhver betaling fra ID Business Solutions Ltd herunder er betinget af, at denne garanti forbliver i kraft; og ingen modifikation eller anden ændring af denne garanti skal være gyldig, medmindre det fremgår af ID Business Solutions Ltd's skriftlige samtykke.

 

N. ID Business Solutions Ltd INTELLECTUAL PROPERTY EQUIPMENT DRAWINGS OR SPECIFICATIONS

 1. Ejendomsretten til værktøj eller udstyr, der leveres til leverandøren af ID Business Solutions Ltd eller betales af ID Business Solutions Ltd, skal forblive hos ID Business Solutions Ltd.
 2. Leverandøren er ansvarlig for beskyttelse, kalibrering, vedligeholdelse og pleje (bortset fra normal slitage) af alt værktøj og udstyr, der ejes af ID Business Solutions Ltd, og som stilles til rådighed for leverandøren.
 3. ID Business Solutions Ltd har ret til at gå ind i leverandørens lokaler når som helst i løbet af almindelig arbejdstid for at inspicere ID Business Solutions Ltd-ejet værktøj eller udstyr uden at give leverandøren noget varsel. ID Business Solutions Ltd-ejet værktøj skal returneres til ID Business Solutions Ltd i en acceptabel tilstand straks efter anmodning. ID Business Solutions Ltd har til enhver tid ret til at gå ind i leverandørens lokaler uden varsel for at hente ID Business Solutions Ltd-ejet værktøj.
 4. ID Business Solutions Ltd har ret til at gå ind i leverandørens lokaler til enhver tid uden varsel for at inddrive dele, genstande eller lagerbeholdning, som ID Business Solutions Ltd allerede har betalt for.
 5. Alle tegninger og specifikationer, der leveres til leverandøren af ID Business Solutions Ltd, og al intellektuel ejendom i forbindelse hermed, herunder produktdesign, fremstillingsprocesser og forretningshemmeligheder, skal forblive ID Business Solutions Ltd's ejendom. Alle tegninger eller specifikationer, der er udarbejdet af leverandøren på vegne af ID Business Solutions Ltd, skal være ID Business Solutions Ltd's ejendom, og leverandøren forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at overføre ejerskabet af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder til ID Business Solutions Ltd. Leverandøren skal holde alle tegninger og specifikationer, der ejes af ID Business Solutions Ltd, hemmelige og fortrolige.

 

O. DEFAULT: ID Business Solutions Ltd kan ved skriftlig meddelelse om misligholdelse til leverandøren annullere hele eller dele af denne ordre under en af følgende omstændigheder:

 1. Hvis leverandøren ikke leverer varerne eller udfører tjenesterne inden for den tid, der er angivet heri, eller enhver forlængelse heraf;
 2. Hvis leverandøren efter ID Business Solutions Ltd's rimelige vurdering undlader at udføre nogen af de andre bestemmelser i denne ordre eller undlader at gøre fremskridt, der bringer udførelsen af denne ordre i fare i overensstemmelse med dens vilkår, og ikke afhjælper en sådan fejl inden for en periode på ti dage eller en længere tid, der kan godkendes skriftligt, efter modtagelse af skriftlig meddelelse fra ID Business Solutions Ltd, der specificerer en sådan fejl;
 3. Hvis leverandøren misligholder nogen af vilkårene eller betingelserne i denne kontrakt;
 4. Hvis leverandøren bliver insolvent eller foretager en overdragelse til fordel for kreditorer, eller hvis der indledes en procedure af eller mod leverandøren i henhold til konkurs, reorganisering, arrangement, gældsjustering eller insolvenslovgivning i nogen jurisdiktion eller for udnævnelse af en kurator eller administrator med hensyn til nogen af leverandørens ejendom, og en sådan procedure ikke afvises eller afhjælpes inden for 60 dage eller en forlænget tid, der er aftalt gensidigt; eller
 5. Hvis leverandøren leverer ikke-overensstemmende varer.

 

P. UNDSKYLDELIGE FORSINKELSER: Leverandøren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forsinkelser i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne ordre, som er uden for leverandørens kontrol og uden fejl eller forsømmelse, forudsat at leverandøren giver ID Business Solutions Ltd hurtig skriftlig meddelelse om enhver sådan årsag, der vil eller kan forsinke leverandørens opfyldelse. Uanset det foregående har ID Business Solutions Ltd ret til at annullere denne kontrakt, hvis den ikke opfyldes i overensstemmelse med den lovede leveringsdato. Leverandøren accepterer at acceptere en sådan annullering uden omkostninger for ID Business Solutions Ltd.

 

Q. UAFHÆNGIG ENTREPRENØR: Leverandørens forhold til ID Business Solutions Ltd skal være som en uafhængig entreprenør, og denne kontrakt skaber ikke et agentur, partnerskab eller joint venture-forhold mellem leverandøren og ID Business Solutions Ltd. Personale eller medarbejdere, der leveres af leverandøren i henhold til denne kontrakt, skal betragtes som medarbejdere hos leverandøren og skal ikke til noget formål betragtes som medarbejdere eller agenter hos ID Business Solutions Ltd. Leverandøren påtager sig det fulde ansvar for handlinger og tilsyn med sådant personale, mens de udfører tjenester i henhold til denne kontrakt. ID Business Solutions Ltd påtager sig intet ansvar for leverandørens personale.

 

R. INGEN UNDERLEVERANCER: Leverandøren må ikke give nogen del af arbejdet under denne indkøbsordre i underentreprise til nogen anden part uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra ID Business Solutions Ltd.

 

S. ARBEJDE PÅ EN ID BUSINESS SOLUTIONS LTD-LOKATION: Hvis leverandøren skal have adgang til et ID Business Solutions Ltd-sted for at levere tjenester eller produkter, anerkender leverandøren, at der kan være yderligere vilkår og betingelser, som skal accepteres, før der gives adgang til et specifikt sted.

 

T. ERSTATNINGSANSVAR: Leverandøren skal forsvare og holde ID Business Solutions Ltd skadesløs for alle krav og forpligtelser, der resulterer i personskade eller materielle skader, som er forårsaget af uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra leverandøren eller nogen, der handler på leverandørens vegne, herunder agenter, medarbejdere eller underleverandører, eller som opstår som følge af krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patent-, varemærke- eller ophavsretskrænkelse af varer eller tjenester, der leveres i henhold til denne kontrakt. Leverandøren skal opnå de licenser, der er nødvendige for at fjerne en sådan krænkelse, forudsat at leverandøren med rimelighed underrettes om sådanne krav og forpligtelser. Leverandørens forpligtelse gælder ikke for varer, der er fremstillet af leverandøren i henhold til detaljerede designs udviklet af ID Business Solutions Ltd og leveret til leverandøren i henhold til en ordre, der ikke kræver forskning, udvikling eller designarbejde fra leverandørens side. Leverandørens forpligtelser gælder heller ikke for enhver krænkelse, der opstår som følge af brug eller salg af produkter i kombination med varer, der ikke er leveret af leverandøren, hvis en sådan krænkelse ikke ville have fundet sted ved brug eller salg af sådanne produkter udelukkende til det formål, som de blev designet eller solgt til ID Business Solutions Ltd.

 

U. BEGRÆNSNING AF ANSVAR: Uanset enhver anden bestemmelse i denne aftale skal ingen af parterne være ansvarlige for særlige, indirekte eller følgeskader.

 

V. OPGAVE: Leverandøren må ikke overdrage denne kontrakt eller retten til betaling i henhold til denne uden ID Business Solutions Ltd's skriftlige samtykke.

 

W. FORTROLIGHED OG PRIVATLIV: Alle data og oplysninger, der ikke allerede er offentligt tilgængelige, udviklet eller videregivet i løbet af denne kontrakts løbetid, og som er ID Business Solutions Ltd's ejendom, vil blive holdt hemmelige og fortrolige af leverandøren. Hvor leverandøren kan komme i besiddelse af "personlige oplysninger", vil ID Business Solutions Ltd kræve, at leverandøren underskriver sin tredjepartsaftale, som regulerer leverandørens brug af "personlige oplysninger". Leverandøren må ikke offentliggøre noget om sit forhold til ID Business Solutions Ltd eller eksistensen af denne indkøbsordre eller leveringskontrakt uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra ID Business Solutions Ltd.

 

X. SPROG: Parterne anerkender og bekræfter, at de har anmodet om, at fakturaen samt alle meddelelser og andre meddelelser, der overvejes hermed, udfærdiges på engelsk. Parterne anerkender og bekræfter, at de har krævet, at "fakturaen" samt alle de meddelelser og kommunikationer, der er knyttet hertil, skal udfærdiges på engelsk.

 

Y. OVERHOLDELSE AF LOVE, KONFLIKTMINERALER OG LEVERANDØRKODEKS FORHOLD: Denne kontrakt skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, den provins eller den stat, hvorfra denne kontrakt er udstedt, med undtagelse af dens lovvalgsregler. Leverandøren repræsenterer og garanterer, at produkterne, alle tjenester, der leveres i henhold til denne aftale, og udførelsen af denne aftale overholder alle gældende standarder, bestemmelser og forskrifter i alle relevante føderale, statslige og lokale love, regler, forskrifter, forordninger og bekendtgørelser (samlet kaldet "love"). Disse love omfatter, men er ikke begrænset til, følgende Fair Labor Standards Act of 1936, Occupational Safety & Health Act of 1970, Toxic Substances Control Act, California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (S.B. 657) og de love, der vedrører lige beskæftigelsesmuligheder og anvendelse af små, ugunstigt stillede og kvindeejede virksomheder, alle med ændringer. Leverandøren skal til enhver tid handle på en lovlig måde og må ikke bruge indtægterne fra denne aftale til at bestikke embedsmænd eller som returkommission til nogen medarbejder hos ID Business Solutions Ltd eller dets tilknyttede selskaber eller datterselskaber. Leverandøren accepterer at give ID Business Solutions Ltd en skriftlig certificering af sin overholdelse af noget af eller alt det ovenstående efter modtagelse af en anmodning fra ID Business Solutions Ltd. Derudover accepterer leverandøren, at den i alle henseender vil overholde leverandørens adfærdskodeks, der kan findes på www.danaher.com/suppliers. Leverandøren skal skaffe alle licenser/tilladelser og betale alle gebyrer og andre afgifter, der kræves af enhver lokal, statslig/provinsiel og/eller føderal eller central statslig myndighed, der har passende jurisdiktion. Leverandøren accepterer især at sikre, at alle produkter og/eller tjenester, der leveres i henhold til denne indkøbsordre, overholder alle Federal Drug Administration (USA) eller Health Canada-regler og lovene om menneskehandel og slaveri i det/de land(e), hvor leverandøren driver forretning. Leverandøren anerkender, at ID Business Solutions Ltd er forpligtet til at overholde afsnit 1502 i den amerikanske Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Dodd-Frank Act") og blandt andre krav skal indsende oplysninger og rapporter til United States Securities and Exchange Commission relateret til brugen af tin, tantal, wolfram og guld ("konfliktmineraler"). På ID Business Solutions Ltd's rimelige anmodning skal leverandøren udfærdige og levere erklæringer til ID Business Solutions Ltd i form af EICC-GESI Conflict Minerals Reporting Template som vedtaget af EICC-GESI fra tid til anden eller i enhver anden form, som ID Business Solutions Ltd med rimelighed anmoder om. Medmindre erklæringerne fra leverandøren i henhold til den foregående sætning dokumenterer til ID Business Solutions Ltd's rimelige tilfredshed, at leverandøren er "konfliktfri" (som defineret i Dodd-Frank Act) med hensyn til alle varer, der leveres til ID Business Solutions Ltd, accepterer leverandøren, at den vil købe og spore sporingskæden for, alle konfliktmineraler indeholdt i alle varer leveret af leverandøren til ID Business Solutions Ltd i overensstemmelse med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (eller en sådan anden internationalt anerkendt due diligence-standard, som ID Business Solutions Ltd og leverandøren i fællesskab kan blive enige om).

 

Z. HONORAR TIL ADVOKAT/ADVOKATFULDMÆGTIG: I enhver retssag eller ethvert søgsmål, der anlægges for at håndhæve et vilkår, en betingelse eller en aftale heri eller for at inddrive erstatning som følge af brud på denne kontrakt, skal den tabende part betale den vindende part rimelige advokat- eller advokatsalærer og alle andre omkostninger og udgifter, som den vindende part måtte pådrage sig i en sådan retssag eller et sådant søgsmål og i eventuelle anmeldelser heraf og appeller deraf.

 

AA. FORUDSÆTNING: Eventuelle uoverensstemmelser i denne kontrakt skal løses i overensstemmelse med følgende faldende prioritetsrækkefølge: (1) vilkårene i en eventuel hovedleverancekontrakt, (2) disse generelle vilkår og betingelser, (3) forsiden af indkøbsordren og (4) en eventuel arbejdsbeskrivelse.

 

BB. OVERLEVELSE: Hvis denne kontrakt udløber eller afsluttes eller opsiges, skal leverandøren ikke fritages for de forpligtelser, der er indeholdt i denne kontrakt, i henhold til følgende bestemmelser:

 • GARANTI
 • UAFHÆNGIG ENTREPRENØR
 • FORTROLIGHED
 • ID Business Solutions Ltd INTELLEKTUEL EJENDOM
 • LOV

 

CC. EKSPORTKONTROL: Leverandøren anerkender, at varerne og alle tekniske data relateret hertil er eller kan være underlagt USA's eller andre landes eksportkontrollove, -bestemmelser eller lignende, og accepterer, at den ikke vil overføre, eksportere eller reeksportere varerne eller tekniske data, herunder uden begrænsning enhver dokumentation eller information, der inkorporerer, er afledt af eller på anden måde afslører sådanne, uden at overholde alle gældende amerikanske eksport- eller andre landes kontrollove, -bestemmelser og lignende.